Program Operacyjny POLSKA CYFROWA

30 czerwca 2015 r.  ogłoszono na stronie www Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW , FORMALNYCH I MERYTORYCZNYCH,
DLA DZIAŁANIA 3.1 „PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA”
CEL SZCZEGÓŁOWY 5:
ZWIĘKSZENIE STOPNIA ORAZ POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU, W TYM E-USŁUG PUBLICZNYCH
DZIAŁANIE 3.1 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ
ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH

Już wkrótce opublikujemy szersze omówienie tego dokumentu.  Teza wyjściowa – jaką przyjęliśmy w Fundacji NON STIGMA w sprawie  programu POLSKA CYFROWA – jest następująca : Wysokie i ciągle rozwijane kompetencje cyfrowe są istotnym czynnikiem zwiększającym skuteczność profilaktyki , terapii i rehabilitacji osób uzależnionych, współ-uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem.

Uwaga ! Nowe wiadomość

z dn. 24.07.2015  na stronie MAiC :

Oprócz programu Polska Cyfrowa, które wspólnie będą realizowały MAC i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR), unijne środki na rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów i rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach będą także dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

z dnia 13.08.2015

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Poczta Polska podpisały deklarację współpracy w zakresie budowy usług e-administracji i rozwijania kompetencji cyfrowych obywateli. Plany Poczty Polskiej obejmują utworzenie do 500 Centrów Aktywności Cyfrowych (CAC) oraz umożliwienie bezpłatnego dostępu do internetu w 4500 placówkach pocztowych.

Będziemy analizować na bieżąco możliwości partycypacji Fundacji NON STIGMA w realizacji projektów tego programu.

z dnia 5.10.2016 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie PO PC są:

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

 

Certyfikat HON dla www.e-modelminnesocki.org.pl

W najbliższy czasie wystąpimy  do Fundacji Health On the NET ( Genewa ) z wnioskiem o przyznanie certyfikatu HON stronie www.e-modelminnesocki.pl , który będzie potwierdzał wysoką jakość podawanych informacji dotyczących problematyki zdrowotnej i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym. W ramach procedury przyznawania tego certyfikatu uprzejmie prosimy o przekazywanie wszelkich spostrzeżeń, sugestii i uwag dotyczących autorstwa, źródeł i terminów artykułów zamieszczanych na stronie wwwe-modelminnesocki.org.pl

biuro@nonstigma.org.pl

 

Zaproszenie

Zapraszamy do kontaktu osoby, które niepokoją się swoim zbyt częstym używaniem alkoholu lub nikotyny ale aktualnie n i e mogą lub nie chcą zadeklarować chęci i gotowości do całkowitego i bezterminowego zaprzestania picia/palenia. Dla tej grupy osób Fundacja NON STIGMA przygotowuje cykl specjalnych konsultacji i warsztatów. Rozpoczęcie zajęć I kw. 2017 r..

Udział w pierwszej grupie ( 10 osób, w Warszawie , blisko stacji M2 Rondo ONZ ) jest bezpłatny. Więcej informacji wyślemy po otrzymaniu e-maila .

Kontakt: m.zukowski@nonstigma.org.pl

„AWENTURYN” Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych

Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych
(licencjackich, magisterskich i doktorskich)
z zakresu:

INNOWACYJNE METODY PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

Podstawowym celem planowanego do przeprowadzenia Konkursu „AWENTURYN” jest systematyczne zwiększanie ilości i podnoszenie poziomu merytorycznego, badawczego i redakcyjnego prac dyplomowych oraz promowanie utalentowanych absolwentów kierunków kształcących specjalistów profilaktyki i terapii uzależnień. Jednakowo ważnym też celem konkursu jest inspirowanie powstawania prac w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień oraz pomoc autorom prac dyplomowych w budowaniu ich praktycznego charakteru ze wskazywaniem możliwości praktycznego wdrażania udowodnionych tez do praktyki placówek pomocy psychologicznej.

Konkurs „AWENTURYN” będzie mieć charakter cykliczny i będzie organizowany w każdym roku akademickim poczynając od roku 2017/2018. Organizatorem Konkursu jest Fundacja NON STIGMA. Planowane jest też wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o udzielenie patronatu temu przedsięwzięciu.

Zaproszenie do współpracy …

Zapraszamy wyższe uczelnie prowadzące kierunki: psychologia i/lub pedagogika do wspólnej realizacji z Fundacją NON STIGMA następujących p ro j e k t ó w :

– przeprowadzenie wstępnych analiz problematyki Programu Operacyjnego  POLSKA CYFROWA,

– przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych w zakresie INNOWACJE W PROFILAKTYCE I TERAPII
UZALEŻNIEŃ
(studia doskonalące, 2 semestralne),


– przygotowanie i realizacja konkursów prac dyplomowych oraz quizów wiedzy psychologicznej,


– zaplanowanie i wykonanie badań korelacyjnych i eksperymentalnych w zakresie „miary i zmiany jakości życia młodych
Polaków (20 – 35 lat), którzy doświadczyli negatywnych skutków wychowania w rodzinach alkoholowych i dysfunkcyjnych”.

Fundacja Non Stigma skupia aktualnie zewnętrznych ekspertów i specjalistów w wymienionych wyżej dziedzinach. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które zapewniają nowoczesne i innowacyjne działania w ramach wymienionych wyżej projektów.

Fundacja NON STIGMA jest dobrze przygotowana aby wspólnie z uprawnionymi uczelniami skutecznie ubiegać się o udział w projektach Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2014-2020

Kontakt bezpośredni:

Mirosław Żukowski ,

m.zukowski@nonstigma.org.pl    

693 685 563